การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกที่จัดหาแหล่งพลังงานให้แก่ประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับริเริ่มจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมายหลายโครงการ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าเหล่านี้ตกทอดสู่ชนรุ่นหลังสืบไป

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานถือเป็นภารกิจสำคัญของเราcorreo-hotmail.com เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดำเนินการ ได้แก่ โครงการ โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอนพลังใจ พลังคน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าของทรัพยากรในโรงเรียนทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่อ่าวไทย กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนชีวิตให้ระบบนิเวศในภูมิภาคต่างๆ เช่น จังหวัดชุมพร สงขลา และนครศรีธรรมราช โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล และโครงการวางปะการังเทียมที่เป็นความร่วมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นต้น