การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกที่จัดหาแหล่งพลังงานให้แก่ประเทศไทย เราตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมกับริเริ่มจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมายหลายโครงการ gclub-casino.orgเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าเหล่านี้ตกทอดสู่ชนรุ่นหลังสืบไปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานถือเป็นภารกิจสำคัญของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดำเนินการ ได้แก่ โครงการ โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอนพลังใจ พลังคน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าของทรัพยากรในโรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่อ่าวไทย กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนชีวิตให้ระบบนิเวศในภูมิภาคต่างๆ เช่น จังหวัดชุมพร สงขลา และนครศรีธรรมราช โครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล และโครงการวางปะการังเทียมที่เป็นความร่วมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นต้น