กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศไทยมา 55 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึก รับผิดชอบ และร่วมพัฒนาสังคมไทยโดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าคือด้านอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้โครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town”

“โตโยต้า เมืองสีเขียว” มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมcorreo-hotmail.com รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต สะท้อนการใช้ชีวิตในเมืองอย่างมีคุณภาพร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ โตโยต้า เมืองสีเขียว สอดคล้องกับความท้าทายของบริษัทโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050

โตโยต้ามุ่งมั่นอาสาเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายความดีให้ผู้ที่มีความสนใจด้านการรักษาสภาพแวดล้อมได้มีโอกาสแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์ ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรม การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ