ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน แม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบ เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล อากาศรอบๆตัวเราก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพ อันสืบเนื่องมาจากควันพิษ หมอกสารเคมีที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมา ดินและน้ำก็มีสารเคมีที่เป็นพิษซึ่งใช้ในการการเกษตรและอุตสาหกรรม ชนบทที่เคยสวยงาม ก็กลายเป็บอบอวลไปด้วยกลิ่นที่ไม่น่าอภิรมย์ อย่าว่าแต่มุนุษย์ด้วยกันเลย แม้แต่ผึ้ง ผีเสื้อ นก หนู ปู ปลา ก็อยู่กันแทบจะไม่ไหว

มนุษย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้มีเวลาสำหรับที่จะคิดหาทางป้องกันการอยู่รอดของมุษยชาติ มนุษย์เปลี่ยนแปลงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ทุกด้าน ให้เป็นความสะพรึงกลัวในอนาคตให้แก่ลูกหลาน ผู้ซึ่งต้องเผชิญต่อผลของความสะเพร่าของมนุษย์เอง correo-hotmail.com หากยังทำกันต่อไปเพื่อความก้าวหน้าที่ควบคู่ไปกับกาทำลาย มนุษย์และโดยเฉพาะลูกหลานเหลนก็จะต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะรอบด้าน คือ เผชิญกับความตายนั่นเอง
การใช้รถยนต์ รถมอเตอร์ไซร์ ผงซักฟอก ฯลฯ ทำให้ของเสียจากชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เกิดสภาพมลพิษทางเสียง ฯลฯ

สารมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และมีอยู่ในผลผลิตเนื่องจากกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ในอาหาร ได้แก่ การใช้สี ผงชูรส ยากันดบูด ตะกั่ว และสังกะสีจากภาชนะบรรจุอาหาร ฯลฯ ในสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ภาชนะพลาสติก ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องสำอาง ยาปลอม ยาไม่ได้มาตรฐาน และยาเสื่อมคุณภาพ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆในการเกษตรมาใช้ ได้แก่ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูทางการเกษตร เช่น วัชพืช แมลง หอย หนู เชื้อรา ทำให้เกิดการสะสมของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม ในพืช สัตว์ รวมทั้งมนุษย์

ซึ่งมักสะสมในไขมันและอวัยวะภายใน สะสมอยู่ในพืชโดยฉพาะพืชกินใบ นอกจากนี้ยังสะสมอยู่ในดิน น้ำ เช่น ในดินตะกอนและน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนบน สารมลพิษเหล่านี้จะสะสมอยู่มากในบริเวณที่มีการใช้หรือปล่อยออกมา สภาวะมลพิษนอกจากจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์แล้วยังเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิด พายุหมุน น้ำท่วม ฯลฯ สภาวะอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในน้ำ ดิน หรืออากาศ เราอาจได้รับสารมลพิษโดยตรงหรือได้รับมาเป็นทอดๆ ตามโซ่อาหาร พิษที่ได้อาจเฉียบพลันหรือเป็นพิษเรื้อรังผลกระทบที่เกิดขึ้นจะกระจายและก่อผลเสียหายได้เป็นระยะไกลๆ

สารพิษยิ่งปพร่ไปไกลเพียงใด ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อระบบนิวศมากกระบบขึ้นและจะยากต่อการไข การสะสมสารมลพิษ อาจจะกินเวลานานกว่าจะปรากฏผลเสียหาย สารพิษที่ปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในยุคนี้อาจจะเป็นผลเสียหายในรุ่นต่อไป ซึ้งก็อาจจะสายเกินกว่าจะตามแก้ไขได้ การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ สภาพแวดล้อมทั่วไปไม่น่าดู เกิดสภาพที่มีมลพิษทางทัศนียภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์หลายสาขาได้ช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาทั่งในด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อนสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับปัญหีที่ติดตามมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์โลกโดยตรง ได้แก่ การทำลายทรัพยากร การขากอาหาร เป็นต้น ยิ่งไปกว่านี้มนุษย์ได้เพิ่มความเป็นพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมไม่น้อย เช่น อากาศเป็นพิษที่เกิจากการใช้พลังงานเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยสารพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม เช่น ควัน เขม่า แก๊สที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพตะกั่วจากไอรถต์เสียรถยนต์ ยาปราบศัตรูพืช สีทาบ้าน อาหารกระป๋อง เป็นต้น รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกทุกวันนี้ถูกทำลายอย่างมาก เช่น แม่น้ำหลายแห่งกำลังเน่าเสีย ป่าไม้กำลังจะหมดไป ประชาการทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกขณะ อาหารกำลังขาดแคลน ทรัพยากรเหลือน้อยลงทุกที