ปัญหาสภาวะแวดล้อมต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติ

มนุษย์สามารถอดข้าวได้เป็นเดือน อดน้ำได้ทีละหลายวัน แต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากอากาศหายใจแม้เพียง 1 นาที ดังนั้นอากาศจึงมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ยิ่งกว่าปัจจัย 4 เสียอีก แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากอากาศมีอยู่ทั่วไปโดยไม่ต้องซื้อหาจึงทำให้มนุษย์ละเลยความจริงข้อนี้ไป

ในอดีตเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรง มนุษย์ก็อยู่กับธรรมชาติอย่าง สมดุล แต่เมื่อเริ่มมีสิ่งประดิษฐ์เพื่อทุ่นแรง เช่น มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันปิโตรเลียม มีโรงงานอุตสาห- กรรม มีการเอาชนะธรรมชาติด้วยเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนมีการบริโภคในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนมีผลในทางลบต่ออากาศที่หุ้มห่อโลกของเรา

ปัจจุบันอากาศบริสุทธิ์ลดน้อยลงทุกที คุณภาพอากาศในแต่ละประเทศโดยเฉพาะเมืองใหญ่ล้วนมีฝุ่นละออง ควัน และก๊าซหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เจือปนทั้งนั้น

แม้ในอาคารที่ปิดมิดชิดก็มีอากาศเสียอันเนื่องมาจากควันบุหรี่, เครื่องถ่ายเอกสาร และวัสดุทำพรมปูพื้น ผงฝุ่นของแอสเบสทอสที่ใช้ทำฝ้าเพดาน สารตะกั่วที่ผสมในสีน้ำมันบางชนิดซึ่งเมื่อหลุดล่อนก่อให้เกิดเป็นฝุ่นเจือปนในอากาศได้

ในเมืองใหญ่นอกจากประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานกับภาวะรถติดแล้ว แต่ละคนยังต้องสูดดมเอาก๊าซพิษเข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมาก ในการเผาผลาญน้ำมันเบนซินเพื่อการขับเคลื่อนรถยนต์นั้น ก่อให้เกิดทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, คาร์บอนไดออกไซด์ และสารตะกั่วระเหยในอากาศ

เครื่องยนต์เก่าหรือไม่ได้ปรับแต่งทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และเป็นเหตุให้ผลิตก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์มากขึ้น สารตะกั่วมิได้เกิดจากการเผาผลาญของเครื่องยนต์ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันผสมสารตะกั่วเพียงประการเดียว แต่อาจเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น กรณีโรงงานเทเลเลค และโรงงานรอคเกตที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีนั้นโรงงานเทเลเลคผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องโทรศัพท์ และโทรทัศน์ ส่วนโรงงานรอคเกตอิเลคตริกไทย ผลิตถ่านไฟฉายยี่ห้อรอคเกตเพื่อขายประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี