สส.จัดค่ายอาเซียนสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดเผยว่า สส.จัดโครงการเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม “พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่แนวคิดและการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะมีตัวแทนเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 10 คนเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.นี้ ที่ จ.ชลบุรี โดยตัวแทน 10 ประเทศจะมานำเสนอประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ พร้อมร่วมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมืองยั่งยืน การจัดการพื้นที่ป่า การเก็บขยะชายหาด นักสืบชายหาด ที่สำคัญจะมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในแต่ละประเทศด้วย. อุปกรณ์เกม