สส. จัดโครงการพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐของรัฐบาล และมีนโยบายในการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ภายใต้ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2558 ที่สนันสนุนการทำงานและเปิดโอกาสให้ เครือข่าย ทสม.เข้ามามีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สื่อสารนโยบายและสร้างความเข้าใจสู่ชุมชน เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน ดึงศักยภาพเครือข่าย ทสม.ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 190,000 คน ให้เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการแจ้งเหตุ เตือนภัย และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เชื่อมโยงระดับพื้นที่และระดับนโยบาย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการพัฒนาบทบาท ทสม. หลักสูตร นักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชน ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมศักยภาพบทบาทของ ทสม. ในการเป็นนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทสม. มีทักษะในการสื่อสาร ข่าวสาร กิจกรรม และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือและช่องทางในการสื่อสาร รายงานกิจกรรมและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม