สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรา

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต บางชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางชนิดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต


สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ปัจจัยทั้งทางกายภาพและทางเคมีgclub-casino.org คือ น้ำ พลังงาน อุณหภูมิ ก๊าซ ดิน กระแสน้ำ กระแสลม ความกดดัน ไฟ ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีของดิน น้ำ และอากาศ

ทรัพยากรป่าไม้
ป่าไม้ หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดรวมทังจุลชีพทั้งมวลต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้อันขึ้นอยู่บนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

ประโยชน์ของป่าไม้
มนุษย์เราได้อาศัยป่าไม้เพื่อการดำรงชีวิต เช่น

มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ และหาราย
ได้ของมนุษย์
มีประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
ป่าไม้มีประโยชน์ในทางอ้อม เช่น เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธาร
ป่าไม้ช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล
ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุ และอุทกภัย เป็นต้น