สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นอยู่รอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ สัตว์ อาคารบ้านเรือน โรงเรียน ถนน สะพาน สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม


สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ correo-hotmail.com ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคนเราไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมา เช่น ดิน หิน แร่ธาตุ สัตว์ต่างๆ ป่าไม้ น้ำ อากาศ เป็นต้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีประโยชน์ต่อคนเรา เพราะเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต

ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น้ำมันถ่านหิน ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด
2. ประเภทที่ใช้แล้วเสื่อมคุณภาพ เช่น ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ เมื่อมีการนำมาใช้แล้ว จะทำให้เสื่อมคุณภาพไป ดังนั้น จึงต้องรู้จักใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้เสื่อมไป
3. ประเภทที่ใช้แล้วสร้างขึ้นทดแทนได้ เช่น ต้นไม้ สัตว์ต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้ คนเราสามารถสร้างขึ้นทดแทนใหม่ได้ เช่น เมื่อตัดต้นไม้ในป่าไปใช้แล้ว ก็ต้องปลูกป่าขึ้นทดแทน หรือการเพาะพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ทรัพยากรเหล่านี้หมดไป