YTEN เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้ ‘สิ่งแวดล้อม’ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Thai Environmentalists 2018 (YTEn) เฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อ…

Read More

น้ำทุกหยดที่เราใช้ ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา

เราไม่เคยที่จะหยุดคิดหาวิธีอนุรักษ์น้ำและปล่อยน้ำเสียอย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น เราได้ติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอันล้ำสมัย ในขั้นตอนการปรับภูมิทัศน์ที่ซานตาคลาร่าวัลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งช่วย…

Read More

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นอยู่รอบตัวเรา เช่น ต้นไม้ สัตว์ อาคารบ้านเรือน โรงเรียน ถนน สะพาน สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งเหล่านี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หมายถึง ส…

Read More

สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม

หากพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่มักมองถึงการตัดต้นไม้ทำลายป่า ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม พร้อมๆกับร่วมกันหาแนวทางแก่ไข เช่นการรณรง…

Read More

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หร…

Read More