YTEN เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ตระหนักรู้ ‘สิ่งแวดล้อม’ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Thai Environmentalists 2018 (YTEn) เฟ้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อ…

Read More